باورها

باورهای هر فرد حاصل و زاییده نظام ارزشی وی می باشد، در این بخش اهم باور های خود را در جهت شناخت  بیشتر مخاطبین و بازدید کنندگان محترم نسبت به نظام  ارزشی خود ذکر می نمایم.


    معتقدم که نمایندگی و منتخب صنف بودن، امانتی است که توسط رای دهندگان  به نماینده منتخب سپرده می شود، حفظ این امانت با عمل به میثاق های مورد توافق محقق می گردد.
    باور دارم که صداقت و راستگویی ارزشمندترین ویژگی فردی است.
    باور دارم که گفته های هر فرد بایستی با اعمال او هم خوان باشد.
     باور دارم که صنعت کامپیوتر و فن آوری اطلاعات توان و ظرفیت این را دارد که با انجام شفاف سازی، بسیاری از فسادها را از بین ببرد، هزینه های جاری کشور را در حد قابل توجهی کاهش دهد، اقتصاد ایران را نجات دهد، فرهنگ و دانایی مردم را توسعه دهد و رفاه و آسایش را درجامعه حاکم کند.
    معتقدم که فعالان صنعت کامپیوتر و فن آوری اطلاعات به آنچه که مستحق آن هستند دست نیافته اند.
    سازمان باید به سمت عضو محوری حرکت کند و دغدغه های اعضا را بشنود و انتقادها را پاسخگو باشد و به سمت خواست عمومی اعضا قدم بردارد.
    اخلاق فقط برای زندگی تعریف نشده است. اخلاقی به نام اخلاق تجاری نیز هست که ما فعالان کسب و کار مکلف به رعایت آن هستیم. باور دارم با ابزارهای اطلاع رسانی سریع و شفاف که صنف ما بانی ان است حاکمیت مطلق در اختیار اخلاق خواهد بود.
    تعهد می دهم در دوره سوم فعالیت نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی با درک اهمیت، نقش و جایگاه سازمان، از تمامی امکانات موجود در راستای وظایف نمایندگی با رعایت اصل شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، نقدپذیری، جامع نگری و عدم تبعیض بهره جویم.
    سازمان تشکلی است صنفی و از گردهم آمدن بخش خصوصی شکل گرفته است؛ تعهد می دهم همواره استقلال  سازمان را حفظ کنم و از ورود آن به هر نوع وابستگی پیشگیری کنم.
    متعهد می شوم که منافع گروهی و صنفی را به منافع فردی ترجیح دهم.
    قانون هم افزایی تاکید می کند که انسانها همدیگر را افزایش می دهند، براین اساس تعهد می دهم از توان و ظرفیت همه اعضای نظام صنفی در جهت اهداف و برنامه های سازمان  و در راستای تحقق خواست عمومی اعضای نظام بهره بگیرم.