اصول

اصول اعتقادی، زیر ساخت تصمیمات فردی است، در این بخش جهت آشنایی بیشتر شما بازدید کننده محترم، اصول اعتقادی خود را در مورد بخشی از مهم ترین عناصر چالشی صنعت کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و ارتباطات با شما درمیان می گذارم. اصول اعتقادی مذکور مبنای تصمیمات اینجانب در دوره تصدی نمایندگی شما در نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی خواهد بود.


رشد اقتصادی:

رشد سودآوری کسب و کارهای فعال در صنعت کامپیوتر و فن آوری اطلاعات به عنوان مهمترین مبنا در تصمیمات، مورد توجه اینجانب خواهد بود. چرا كه كسب وكارهای فعال در این صنعت در كشور ما در مقایسه با میانگین های دنیا، به سود آوری مطلوب دست نیافته اند و این امر شتاب رشد توسعه کاربردهای کامپیوتر و فن آوری اطلاعات را کند کرده است.

 

حرمت انسانی:

با توجه به ويژگيهای صنعت در دانايی محور بودن آن، فعالين صنعت ما ذاتا انسان های فرهيخته و صاحب فكر هستند. همچنين به دليل حاكميت نگرش سيستمی درصنعت، همگی انسانهای تحليلگرو انديشمند می باشند. تلاش خواهم نمود همتراز با جايگاه صنعت در افزايش رفاه  اجتماعی و توسعه اقتصادی كشور و منطقه،  فعالين صنعت جايگاه اجتماعی مناسب خود را نيز يافته و محترم شمرده شوند.

 

مشارکت عمومی:

تمام تلاش خود را بکار می گیرم تا ارتباط یک سویه با اعضای نظام صنفی به ارتباطی دو سویه تبدیل شود و نهایتا همانی تحقق پیدا کند که عمومیت صنف طالب آن است. ايجاد وب سایت جامع صنف كه حاوی  ابزارهای نرم افزاری تعاملی مناسب باشد،  می تواند به مشاركت حداكثری هر یک از اعضای نظام صنفی در تصمیم گیری ها و برنامه های اجرایی بيانجامد.

 

جامعه الکترونیکی:

درحالی كه 63% كل سرمايه گذاری ها در دنيا به فن آوری اطلاعات وارتباطات اختصاص می يايبد اين رقم در كشور ما بسيار اندك و ناچيز می باشد. افزايش سرمايه گذاري در ICT  در كشور و بويژه منطقه، فرصت های اقتصادی زيادی براي فعالان صنف ايجاد می كند. لذا تمامی تلاش خود و قابليت های صنف را در جهت فرهنگ سازی و شناساندن راهكارها ومنافع ICT  و جامعه الكترونيكی، به جامعه و مسئولين بكار خواهم گرفت تا ضمن عمل به رسالت تاثير گذاری در توسعه اجتماعی واقتصادي كشور، افزايش سرمايه گذاری و افزايش درآمد فعالين صنف نيز محقق گردد.